Process

E/S-A står för att attraktiv arkitektur ska vara byggbar. Arkitekturen baseras på en grundlig analys och utvecklas med en iterativ arbetsmetod. Varje projekt är unikt, men vårt sätt att utveckla projekten utgår från samma arbetsprocess. Processen är uppdelad i två olika delar: Fas 1 och Fas 2.

I Fas 1 görs den inledande analysen av projektets förutsättningar och i Fas 2 arbetar vi fram projektets bygghandlingar.


Fas 1 – Från skiss till bygglov

I Fas 1 ligger fokus på att ta fram ett väl fungerade förslag både arkitektoniskt, tekniskt och ekonomiskt till programhandling. Processen innefattar även ett genomgående arbete kring fyra huvudsakliga aspekter: hållbarhet, stadsbyggnad, bostadsutvecklaren samt boendekvaliteter. Tillsammans utgör dessa grundpelarna i utformandet av våra projekt.

Analys

Projektets befintliga förutsättningar tas
fram, analyseras och kommuniceras visuellt.


Idé

Förslag tas fram – skisser, referenser,
volymmodeller och materialprov – en undersökande process som driver projektet vidare.


Projektfördjupning

Genomarbetning av projektet; från idé till definierat projekt.Hållbarhet

Hållbarhet utgör en självklar del av vårt arbete med att skapa långsiktigt attraktiva och tåliga livsmiljöer. Vi vill vara med och utveckla bostäder och bostadsområden som lever upp till samhällets och beställarens krav.


Miljö och klimat

Miljöpåverkan från ett hus består av tre delar: Produktion, drift och underhåll. Med vår erfarenhet av olika stomsystem och tekniska detaljer kan vi komma med förslag på hållbara lösningar anpassade till projektets förutsättningar.


Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar främst om att människor ska må bra. Varje projekt är unikt med speciella förutsättningar för hur vi kan skapa möjligheter till ett gott liv. Exempel på detta kan vara skapandet av platser för umgänge, trygga gemensamma miljöer, möjlighet till avskildhet och avkoppling.

Social hållbarhet handlar även om att skapa förutsättningar och incitament för hållbara samhällssystem och livsstilar. Vårt mål är att utforma livsmiljöer som är tillgängliga, anpassningsbara och förändringståliga.


Ekonomisk hållbarhet

En hållbar ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna arbeta med övriga hållbarhetsaspekter, precis som med arkitektur i stort. Det handlar om att hitta den optimala lösningen, nu och över tid.


Stadsbyggnad

Våra projekt ska bidra till sin omgivning och människorna inom den. Byggnader, gator, gränder, torg och parker ramar in staden och skapar livet mellan husen.

Vi gör arkitekturen lokal; plats, historia och sociala traditioner påverkar oss och vårt sätt att utforma arkitektur.
Genom materialval och former söker vi ett uttryck på arkitekturen som reflekterar det som gör platsen specifik.

Ett lyckat exempel på stadsbyggnad är Fabriksparken, kv Alpha 1, som utsågs till Årets byggnad 2020 i Sundbyberg.


Boendekvalité

På E/S-A vill vi skapa rum att trivas i. Därför strävar vi efter att ta fram lägenheter med goda boendekvalitéer.

Trivsamhet, intressanta och funktionella rumssamband, karaktär, god möblerbarhet och vacker ljusföring är några av de värden vi värnar om. Med smarta lösningar arbetar vi för att skapa välfungerande rum, även när bostadsytan är begränsad.


Bostadsutvecklaren

Vi arbetar även för att skapa en gemensam vision tillsammans med bostadsutvecklaren. Slutresultatet är beroende av att vi förstår varandra. Målet är att möta och förverkliga bostadsutvecklarens behov och önskemål genom vår arkitektur.

Under åren har vi utvecklat den kunskap och erfarenhet som krävs för att ta fram projekt som inte bara ser bra ut på pappret, utan som även fungerar i verkligheten. I nära samarbete med bostadsutvecklaren fortsätter vi att följa projektet i alla steg från idé till färdig byggnad.


Ett lyckat exempel på detta är Brf Mjölnaren som vann Årets HSB-projekt 2017-2018.


Fas 2 – Från plan till verklighet

Genomförande

Vi står för att attraktiv arkitektur ska vara genomförbar, att våra idéer och visioner från Fas 1 blir till verklighet. Vi tar fram kostnadseffektiva, byggbara detaljer och tekniska lösningar där vi säkerställer de arkitektoniska kvalitéerna. En bra process för genomförandet bygger på nära samarbete mellan arkitekt, entreprenör, bostadsutvecklare, tekniska konsulter och sakkunniga.

Uppföljning

Vi arbetar för utveckling genom erfarenhetsåterföring. Genom nära samarbete med entreprenören genom hela byggnadsprocessen tar vi tillvara på våra gemensamma erfarenheter, ett arbetssätt som i slutändan gör oss till bättre arkitekter.