Process

Varje projekt är unikt men vårt sätt att utveckla projekten utgår alltid från samma principer och görs med samma arbetsmetod. Processen är utformad för att både utmana oss till att göra bättre och samtidigt stödja oss i att göra rätt.Fyra aspekter

För att vi ska anse att ett projekt är bra krävs att vi beaktar fyra grundläggande aspekter. Dessa vägleder oss genom processen från tidigt skede och hela vägen fram till bygghandling. Läs mer
om dessa längre ner eller klicka här.

Två faser


Vår process är uppdelad i två olika faser:
- I Fas 1 (fram till bygglov/förfrågningsunderlag) utvecklar vi projekten
- I Fas 2 (bygghandlingar) är utvecklingen avslutad och vi går över till att förverkliga
Fas 1
Fas 1 inleds med en analys av projektets förutsättningar och avslutas med ett färdigt bygglov eller förfrågningsunderlag. Vägen från start till mål är dock inte linjär. För att så snabbt som möjligt komma fram till den bästa lösningarna har vi utvecklat en medod där vi istället jobbar aktivt med att växla mellan generering och avstämning. På så vis trattar vi oss effektivt ner till det vi tycker är det bästa för just detta projekt. 


Generering

Vi genererar material, tankar, idéer och lösningar. Tidigt i projektet kan det handla om saker som att ta fram förslag på övergripande koncept, lägenhetsfördelningar osv. Senare i processen kan det istället innebära att man detaljstuderar en specifik planlösning, utformningen av ett ventilationschakt eller gestaltning av en entré.
Här jobbar vi fokuserat och en och en alternativt i mindre grupp.


Avstämning

Vid avstämning tar vi ett steg tillbaka och tittar på det vi har genererat. Vi sållar bland idéer och resonerar oss fram till vad vi ska gå vidare med. Här involverar vi gärna beställaren och tar även in friska ögon från medarbetare som inte arbetar operativt i projektet. Vi ser dessutom till att vi skiftar perspektiv rent fysiskt genom att lämna våra datorer och istället samlas kring utskrivet material, fysiska modeller och materialprov. En viktig del ivår process.
Fas 2
I Fas 2 är utvecklingsarbetet avslutat och vårt uppdrag är istället att ta fram bygghandlingar som uppfyller aktuellt förfrågningsunderlag och att hitta tekniskt- och ekonomiskt genomförbara lösningar.

Vi sätter stort värde vid att vara duktiga bygghandlingsprojektörer. För oss är det viktigt att ha en gedigen kunskap om det hantverk och den process det innebär att bygga ett hus – det är en förutsättning för att vi ska kunna vara bra arkitekter generellt. Bland våra medarbetare finns därför både arkitekter och ingenjörer som är specialiserade på just bygghandlingsprojektering. Vi arbetar även aktivt med utveckling genom erfarenhetsåterföring. Genom att sträva efter ett nära samarbete med entreprenören genom hela byggnadsprocessen tar vi tillvara på våra gemensamma erfarenheter och för dem vidare i organisationen - ett arbetssätt som i slutändan gör oss till bättre arkitekter.

En bra process för genomförandet bygger på nära samarbete mellan oss och entreprenören, men även med tekniska konsulter, sakkunniga och bostadsutvecklaren. Den bygger också på att vi lägger tiden på rätt saker samt arbetar aktivt med kvalitetssäkring. Vi har därför lagt ner mycket tid på att utforma en ritmiljö i vår mjukvara som både underlättar arbetet med sådant som vi vet är återkommande samt hjälper medarbetarna att kvalitstsäkra sitt arbete. 

Fyra aspekter för ett bra projektBoendekvalité
Vi älskar bostäder och vill skapa hem dit människor längtar och där dom mår bra. Trivsamhet, intressanta och funktionella rumssamband, karaktär, god möblerbarhet och vacker ljusföring är några av de värden vi värnar om. Med smarta lösningar arbetar vi för att skapa välfungerande rum, även när bostadsytan är begränsad.

Boendekvalitéer begränsas dock inte till att enbart innefatta det egna hemmet. Det kan även innebära ett vackert utformat trapphus, en välkomnande huvudéntré, ett fint gaturum, bra och trygg cykelparkering mm.
Stadsbyggnad
Våra projekt ska bidra till sin omgivning och människorna inom den. Byggnader, gator, gränder, torg och parker ramar in staden och skapar livet mellan husen.

När vi tar oss an ett projekt så arbetar vi alltid för att göra arkitekturen lokal; plats, historia och sociala traditioner påverkar oss och vårt sätt att utforma arkitektur. Genom materialval och former söker vi ett uttryck på arkitekturen som reflekterar det som gör platsen specifik.

Ett lyckat exempel på stadsbyggnad är Fabriksparken, kv Alpha 1, som utsågs till Årets byggnad 2020 i Sundbyberg.Hållbarhet
Hållbarhet utgör en självklar del av vårt arbete med att skapa långsiktigt attraktiva och tåliga livsmiljöer. Vi vill vara med och utveckla bostäder och bostadsområden som lever upp till samhällets och beställarens krav.

HÅLLBARHET FÖR MILJÖ OCH KLIMAT
Miljöpåverkan från ett hus består av tre delar: Produktion, drift och underhåll. Med vår erfarenhet av olika stomsystem och tekniska detaljer kan vi komma med förslag på hållbara lösningar anpassade till projektets förutsättningar. Vi anser också att en byggnads hållbarhet till stor del sitter i hur väl huset åldras - att vår största insats för hållbart byggande är att rita hus som tål tidens tand och är relevanta under lång tid framöver.

SOCIAL HÅLLBARHET
Social hållbarhet handlar främst om att människor ska må bra. Varje projekt är unikt med speciella förutsättningar för hur vi kan skapa möjligheter till ett gott liv. Exempel på detta kan vara skapandet av platser för umgänge, trygga gemensamma miljöer, möjlighet till avskildhet och avkoppling osv.

Social hållbarhet handlar även om att skapa förutsättningar och incitament för hållbara samhällssystem och livsstilar. Vårt mål är att utforma livsmiljöer som är tillgängliga, anpassningsbara och förändringståliga.

EKONOMISK HÅLLBARHET
En hållbar ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna arbeta med övriga hållbarhetsaspekter, precis som med arkitektur i stort. Det handlar om att hitta den optimala lösningen, nu och över tid.
Bostadsutvecklaren
Vi vill skapa en gemensam vision tillsammans med bostadsutvecklaren. Slutresultatet är beroende av att vi förstår varandra. Målet är att möta och förverkliga bostadsutvecklarens behov och önskemål genom vår arkitektur.

Under åren har vi utvecklat den kunskap och erfarenhet som krävs för att ta fram projekt som inte bara ser bra ut på pappret, utan som även fungerar i verkligheten. I nära samarbete med bostadsutvecklaren fortsätter vi att följa projektet i alla steg från idé till färdig byggnad.

Ett lyckat exempel på detta är Brf Mjölnaren som vann Årets HSB-projekt 2017-2018.